شرکت پارس معدن پویان تتیس
با داشتن کادر مجرب و متخصص در زمینه مطالعات و تفسیر داده ها و ارائه گزارش کامل نوع، ژنز، خاستگاه و محاسبه دقیق ذخیره مواد معدنی فعالیت و تلاش می نماید