شرکت پارس معدن پویان تتیس
با داشتن دستگاههای حفاری پودری (آر سی) و مغزه گیری کارآمد به روز و پرسنل متخصص داخلی و خارجی در این زمینه فعالیت دارد