شرکت پارس معدن پویان تتیس
با داشتن کادر متخصص در زمینه ژئوشیمی اکتشافی در محدوده های معدنی از قبیل ژئوشیمی سنگ، ژئوشیمی کانسار، ژئوشیمی رسوبات آبراهه، هیدروژئوشیمی و غیره فعالیت دارد